کلیدواژه‌ها = کرونا
شناسایی پیامدهای پاندمی کرونا در ورزشکاران دختر کودک و نوجوان بر اساس تجربه زیسته والدین و دختران ورزشکار

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 21-37

10.22034/aftj.2022.304045.1195

محمد زارع آبندانسری؛ مهرداد محرم زاده؛ فاطمه رضاپور


مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب در خانواده های داغدیده در اثر کرونا

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 416-431

10.22034/aftj.2023.329531.1400

علی‌اکبر سلیمی رودسری؛ شهره قربان شیرودی؛ محمدعلی رحمانی