کلیدواژه‌ها = پذیرش و تعهد
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه‌پنداری و بهزیستی ذهنی در افراد بهبود یافته از بیماری کووید- 19

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 373-389

10.22034/aftj.2022.319678.1307

معصومه حجار کارگر؛ حسین اکبری امرغان؛ حمید نجات؛ احسان ارمز