کلیدواژه‌ها = آگاهی جنسی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش خودپنداره، خودکارآمدی و آگاهی جنسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 149-165

10.22034/aftj.2021.302163.1179

غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی؛ مهدی شاه نظری؛ شیدا سوداگر؛ مانیا اصغرپور