کلیدواژه‌ها = مدیریت خشم
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر مدیریت خشم و تاب‌آوری نوجوانان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 105-124

10.22034/aftj.2020.118745

سکینه پورسلمان؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید