نویسنده = نسیم شیخی فینی
بررسی چالش‌های مادران در اجتماعی شدن کودکان دبستانی در دوران پاندمی کوید 19

دوره 2، شماره 5 (مجموعه مقالات کووید-19)، اسفند 1400، صفحه 38-55

10.22034/aftj.2022.316230.1272

آسیه شریعتمدار؛ سارگل ابراهیمی؛ مهسا شاهین‌بنا؛ نسیم شیخی فینی