نویسنده = حسن امیری
ارائه مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 56-72

10.22034/aftj.2022.289386.1103

راحیل توسلی زاده؛ سعیده السادات حسینی؛ حسن امیری؛ مختار عارفی