نویسنده = امید مرادی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگوی تعهد زناشویی و اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر الگو بر رضایت زناشویی زوجین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 67-85

10.22034/aftj.2021.288120.1096

بهزاد تریوه؛ کیومرث کریمی؛ مریم اکبری؛ امید مرادی