نویسنده = نازنین هنرپروران
تعداد مقالات: 3
1. آسیب ‌شناسی پدیدارشناسانه محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22034/aftj.2021.243627.1011

نجمه آگنج؛ نازنین هنرپروران؛ شکوه نوابی نژاد


2. شناسایی عوامل زمینه‌ایی و آشکارساز در خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 110-135

10.22034/aftj.2022.305871.1208

زکیه نصیری؛ نازنین هنرپروران؛ فاطمه جوادزاده شهشهانی؛ سیامک سامانی


3. شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج‌ها: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-45

10.22034/aftj.2021.250091.1019

نجمه آگنج؛ نازنین هنرپروران؛ شکوه نوابی نژاد